kvítek   Útržky z historie České besedy Mistrovice.
Zpracoval ze vzpomínek pamětníků v roce 2008; Svoboda - kronikář. kvítek

Skok na rok: | 1945 | 1946 | 1951 1954 | 1955 | 1958 | 1967 | 1969 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |1977 |1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1992 | 2005 | 2006 | 2007 |

1928 1928  1938 1938  kroj kyjovský kroj
Ve vzpomínkách není zahrnuta historie Dětského tanečního souboru „Sluníčko“ Mateřské školy Mistrovice pod vedením Jany Balášové (125) a Marušky Dolečkové a dalších, který má však vedenou svoji kroniku.
Není zpracována ani historie posledních let kdy došlo k znovuoživení zájmu o Českou besedu. Ta je zachycena už na moderních nosičích a k dispozici.

1945

Mírová slavnost v Žamberku
Vzpomínka p. Věry Matuškové čp. 70.
První vystoupení české besedy které se uskutečnilo po II. světové válce, bylo vystoupení na Mírové slavnosti 28. června 1945 v Žamberku.
Besedu tancovaly dvě kolony a muselo se vystupovat dvakrát, aby viděli besedu i diváci kteří přišli později.
Do Žamberka se jelo na žebřinových vozech ozdobených březovými větvičkami a barevnými pentlemi. S koňmi jel Vinca Baláš (21) a Malý (148) . Kdo se nevešel na vůz, šel pěšky, protože jeli i volejbalisti a návštěvníci slavnosti. Pokud si pamatuji, besedu tancovali:
Věra Novotná (Matušková) (70), Věra Dušková (2), Marie Nastoupilová ( Mikysková) (69), Josef Mikyska (94), Václav Novák (110), Lorenc Bohumil (105), Beneš Bohuslav (41), Anna Novotná (66 a Josef Cvik (39).
Dobře si pamatuje tento datum, protože Mistrovičtí volejbalisté zde hráli na volejbalovém turnaji a seznámila se zde se svým mužem Jardou Matuškou z Náchoda, který zde také na turnaji hrál.
V té době byl velký problém sehnat noty a popis tanců. Většina lidí si již tance nepamatovala. a tak se první poválečná vystoupení moc těžko připravovala. I kroje sehnat byl problém. Např paní Novotná (66) měla kroj půjčený od p. Růžičkové z Jablonného, u které se učila.

1946

Staročeské dožínky v Žamberku
Drůžička Novotná předává majitelce věnec, vůz i koně.

1951

Okresní sjezd hasičstva v Mistrovicích
22. července 1951 se konal na louce před Štěpánkovými 163 okresní sjezd hasičstva pořádaný při příležitost předávání rekonstruovaného automobilu Pegueot do užívání. Tento automobil stál několik let ve Mlejniskách jako pozůstatek války, než ho firma Ševčík z Jablonného za pomoci brigádníků upravila na hasičské auto. Samozřejmě se tato slavnost neobešla bez tance České besedy. Alena Kaufmanova vdaná Kaucká (124) věnovala fotografii. Jsou na ní vidět: ?

1954

Dožínková slavnost v Mistrovicích
Zmínka v kronice o tančení České besedy po II. svět. válce v Mistrovicích. Žně ukončeny krásnou žňovou slavností na zahradě Josefa Malého 101, kterou uspořádala Místní osvětová beseda a JZD. Po průvodu, který vyšel od MNV, byla na zahradě provedena dožínková slavnost, zatančena Česká beseda a tanečky dětí. První dožínky za JZD. Velkou slávu sklidila Jednota která tady uskutečnila prodej „volného vepřového masa“. bylo to krátce po zrušení lístkového systému.

1955

Hasičská slavnost v Mistrovicích
V neděli 14. srpna uspořádala místní jednota ČSPO spolu s okresním výborem ČSPO v Žamberku letní slavnost.
Po seřazení průvodu u kostela ukázka praktického požárního útoku za účasti několika požárních sborů s použitím pěny na domněle hořícím domku č. 108 u Suchomelů. Odtamtud odchod na nové cvičiště, všeobecně zvané stadion. kde po vztyčení státní vlajky, přehlídce útvarů, uvítacím proslovu, následovala ukázka požárního útoku a tanec České besedy,

Oslava Dožínek.

1958


Místní OB ustavila pěvecký a taneční kroužek s nímž provedla celkem 5 vystoupení. Při těchto vystoupeních doprovázela soubory vlastní hudba, složená z místních hudebníků. Kdy a kde?

1967

Dožínková slavnost v Mistrovicích
Uspořádána dožínková slavnost. Tato velmi zdařilá akce byla výsledkem dobré spolupráce celé obce.Pořádal jí Místní národní výbor, Osvětová beseda a Jednotné zemědělské družstvo. Malebný průvod, který slavnost zahajoval, se řadil před budovou MNV a potom prošel kolem školy a kolem hostince Jednoty a kostela až na místní hřiště. Průvodu se zúčastnilo kromě řady civilistů asi 130 krojovaných, z toho 30 dětí. Nechyběly ani alegorické vozy a jezdci na koních. Po příchodu na sportovní prostranství následovala dožínková scénka se zpěvy. Během odpoledne vystoupili ještě příslušníci TJ Sokol s ukázkami cvičení na nářadí. před Čtyřicet krojovaných párů zatančilo závěrem slavnosti Českou besedu. K tanci i poslech hrála dechová hudba z Jablonného.
Dobrá atmosféra souvisela s obdobím uvolňování před rokem 1968.

Oslava dne požárníků v Lukavici
Tancovalo se za sokolovnou, předtím byl po Lukavici průvod.

1969

Okresní dožínky v Chocni
Vystoupení na okresních dožínkách v Chocni - Pelinách. Tehdejší okresní orgány pozvaly představitele států Varšavské smlouvy, aby dokázaly, že u nás kultura i tradice fungují i po okupaci. Vystoupení se moc povedlo. Tancovaly asi čtyři kolony, ale nejhezčí z celého dne byla cesta domů.Zastavili jsme se „Na bídě“, v hospodě v Libchavách, kam čirou náhodou dorazila i Papáčkova dechová hudba z Libchav, která nám hrála při vystoupení. Byla z toho pak pěkná taneční zábava, kde většina párů( hlavně mužští ) tancovali bosi, protože jsme tehdy měli selské jezdecké boty s tvrdými holeněmi, které na to tancování moc nebyly. Miloš Kalousů se tehdy loučil se souborem, protože druhý den rukoval na vojnu a tak poručil láhev karpatské hořké, druhou poručil starosta Libchav, který hrál s hudbou, třetí starosta Novotný, mechanizátor z Libchav a mnoho a mnoho dalších. Údajně 26.

Dožínky ve Verměřovicích
Vystoupení s pásmem zpěvů a povídání. Beseda se asi netancovala? Pořadatelé měli průšvih, nehrála se totiž sovětská hymna a nevisel sovětský prapor. Účast moravské dechovky i při večerní zábavě.

1970

Oslava 600 let první zmínky o Chocni.
Tancovalo se v přírodním parku Peliny. Před tím byl průvod Chocní

Oblastní dožínky v Hrušové

Oslava dne požárníků v Líšnici.
  průvod  Průvod

1972

Zemědělský ples v Hradci Králové
Vystoupení na Zemědělském plese v Hradci Králové na Střelnici. Besedu jsme tancovali dvakrát, jednou na velkém a potom na malém sále, aby jí všichni návštěvníci viděli. tenkrát nás trochu zaskočila rychlá hudba v podání Koletovy hudby ze Rtyně. I cesta zpátky byla tak trochu památná, protože po neshodě s manželkou šel Láďa Šípek z Hradce domů pěšky.

Natáčení televize v Mistrovicích
Dne 12. února filmovala televize v hostinci U Novotnů mistrovické tanečníky při „České besedě“. Natočený snímek uvedla potom v pořadu“Mladýma očima“

Den požárníků v Lukavici dne 23 března.
Po průvodu vsí jsme tancovali za Sokolovnou. Tam jsme dali Lukavickým podnět, aby se Besedu také naučili a od té doby ji úspěšně tancují a často si vzájemně vypomáháme. Snad to bylo i tím, že tam bylo několik rodaček z Mistrovic, hlavně děvčata Malovy (101). Vystoupení jsme zakončili v hospodě U Svobodů na Orlici u kostela. (dnes zrušené).

Výňatek z kroniky:
Ještě jednou se musím vrátit k tanci „Česká beseda“. Česká beseda a Mistrovice staly se již pomalu neoddělitelným pojmem. Tanec má již více než dvacetiletou tradici. jestliže se v poslední době někde na okolí a nebo v okrese koná nějaká slavnost, jsou tam mistrovičtí s besedou. Velké cti se dostalo naší krojované taneční skupině, která byly v letošním roce pozvána na národní dožínky do Hradce Králové. Okresní národní výbor ocenil poměr mistrováků k národní tradici a věnoval finanční částku 10 tis. Kčs na pořízení nových vlastních krojů. Za peníze byl zakoupen materiál a místní ženy se pustily do šití. Do sjezdu rodáků musí být kroje hotové. ( z kroniky)

Národní dožínky v Hradci Králové
(10. září 1972)
V Hradci Králové jsme vlastně šli v průvodu , coby krojovaná skupina reprezentující okres Ústí nad Orlicí. Starosta Láďa Novotný nesl na ramenou Ivetu Blažkovou aby mohla předat tehdejšímu vedení, Štrougalovi a Husákovi kytici) samozřejmě předtím prohlédnutou ochrankou.
    kytice Husákovi   Předání kytice Husákovi.
Vystupovali jsme s hudbou z Letohradu (spojenou s Čermenskou) na Gotwaldově ( dnes opět Ullrichově ) náměstí. Strašné bylo čekání při řazení průvodu, které trvalo vlastně několik hodin než se průvod dal do pohybu, protože jsme byli jako okres zařazeni až na konec průvodu. Nebylo ani kam jít se vyčurat. Dožínky v Hradci se staly také pojmem, neboť jsme zde vystupovali několikrát. Jednou se nás několik párů (Vaníčkovi z Jablonného, Balášovi 128, Chejnovští 17, Svobodovi 55) zapomněli na Starém městě ve vinárně a museli jít až na parkoviště, které bylo v Blešně pěšky. Samozřejmě bylo i cestou veselo ale smích nás přešel, když jsme zjistili, že nám autobus ujel, protože jsme šli přece jenom poněkud déle než ostatní kteří jeli autobusem. Autobus domů na nás nečekal a tak pohotoví esenbáci zastavili první autobus který jel kolem ( shodou okolností to byli z Čermné) který nás zavezl opět do hospůdky v Libchavách, kde jsme mohli shledání s ostatními patřičně oslavit. Předtím jsme měli z policajtů srandu, protože když jsme se ptali za Hradcem , kudy se jde na Prahu , tak nám jeden mladík z policie odpověděl, že neví, že není z Hradce.

Zemědělský ples ve Verměřovicích
Besedu jsme tancovali i na zemědělském plese ve Verměřovicích . Tancovaly čtyři kolony. Po ukončení jsme šli každý pro některého s pozvaných hostů. Pořádal Svaz družstevních rolníků, zúčastnila se Mudr. Soňa Preiningerová, předsedkyně Sněmovny lidu Národního shromáždění ČSSR.

1973

Z kroniky:
Zvláštní poznámku si zaslouží „Česká beseda“ a taneční kroužek vedený Jardou Matuškem V letošním roce dostoupil počet vystoupení mistrovických tanečníků proti minulým rokům nejvýše. Českou besedu tančili celkem čtyřikrát.( z kroniky)

100 výročí požární organizace v Žamberku
Nejprve v červnu při oslavách 100. výročí založení požárnické organizace v Žamberku.

Sjezd rodáků v Mistrovicích.
V červenci se konal první sjezd rodáků z Mistrovic, Součástí programu bylo i vystoupení České besedy. Tancovalo 6 kolon (24 párů), asi historicky nejvíc v dějinách tančení besedy v Mistrovicích. Seznam tancujících je na popise k fotografii.
  nástup  Nástup   1973  Skupinové foto

Oblastní dožínky v Chocni 2. září

Národní dožínky v Olomouci
9. září na národních dožínkách v Olomouci.Cestou zpátky jsme se zastavili v Růžovém údolí u Zábřeha . Přítomna byla nějaká cizí hudba a tak se jedlo, pilo a tancovalo ( často bosi) až do pozdních večerních hodin
Taneční kroužek těch mladších nacvičil pro sjezd rodáků pásmo podorlických tanců i s lidovou muzikou. Při nácviku přišli vypomoci vedoucí tanečního souboru z Červeného Kostelce. Do lidové muziky sehnal Jarda Matuška muzikanty z celého okolí. S tanečním pásmem se mistrovičtí rozjeli ještě na oblastní dožínky do Chocně a do Klášterce nad Orlicí.
Za finanční pomoci ONV pořídil si taneční kroužek vlastní národní kroje. Hlavní zásluhu na tom má Věra Matušková čp. 70 a Zdenka Jirásková čp. 44. První nastříhala a druhá ušila. Do zhotovených krojů je možno obléknout 6 tanečních kolon, tj. 24 chlapců a 24 dívek. Boty nám ušili dílny Národního divadla v Praze.

Dožínky v Klášterci nad Orlicí
Družstevní den v Lanškrouně.

1974

Tanečníci České besedy vystoupili na několika místech mimo naší obec.

Zemědělský ples v Náchodě
V únoru jsme tančili na zemědělském plese v Náchodě. Hrála nám hornická kapela ze Rtyně v Podkrkonosší.

Oslava 1. máje v Žamberku
Přispěli jsme také ke zdaru prvomájových oslav v Žamberku na náměstí.

Národní dožínky v Praze
Významným zážitkem pro většinu tanečníků byla jistě účast na Národních dožínkách v Praze dne 15. září. Zde se sice zúčastnilo mnoho členů kroužku doplněných dalšími účastníky, ale beseda se tu netancovala Zájezd vedl Ivan Krejčí.

Oblastní dožínky v Žamberku
Roční program uzavřel kroužek tancem na oblastních dožínkách v Žamberku v neděli 22. září v krásném prostředí zámeckého parku. Průvod šel od budovy Okresního úřadu.

Televizní natáčení v Mistrovicích
Tradice tance Česká beseda přivolala do Mistrovic televizní techniku. Bylo to ve čtvrtek 7. dubna, kdy se naše vesnická hospůdka stala interierem pro televizní filmaře. Natáčeli ukázku nácviku lidových tanců pro pořad „Rodinná pošta“. Tak se stalo, že televizní diváci celé republiky se 30. dubny kolem 18. hod. dozvěděli o tom, jak si u nás v Mistrovicích uchováváme vztah k národním lidovým tancům. Pořad byl opakován v pátek dopoledne 3. května asi v 10,45 hod. Moderátorkou tohoto pořadu byla ostravská zpěvačka Marie Rottrová.
       s Rotrovou    Momentka s M. Rotrovou.

Udělení čestného uznání vlády v Mistrovicích
V roce 1974 udělila vláda ČR Mistrovicím Čestné uznání II. stupně. Bylo proto rozhodnuto uspořádat oslavu této události která se konala 5. května 1974. Z programu vyjímám:
… Asi v 10 hodin uvítaly hosty před budovou MNV děti z národní školy a pionýři. Potom zazněly tóny lidové muziky a na prostranství U lípy se dal do pohybu hlouček krojované skupiny, aby zatančil pásmo lidových tanců. Když dozněly lidové národní melodie a potlesk diváků, odebrali se hosté spolu s funkcionáři obce k prohlídce školy, která byla na tu dobu velmi dobře vybavena. Následoval oběd a beseda se zástupci ONV a KNV .V odpoledním programu taneční pár ve složení Ivan Štěpánek čp. 163 a Hana Šebková ze Žamberka zatančil polku z Prodané nevěsty od Bedřich Smetany. Zpíval pěvecký sbor Marie Dolečkové složený ze zpěváků ze Žamberka a Mistrovic.
  1974  Skupinové foto   s basou  S basou

1975

Druhým směrem činnosti se zabýval taneční kroužek s tradicí tance „Ceská beseda“.

Několik nadšenců se vedle toho pustilo do nácviku tance Moravská beseda. Učit jsme se byli v Lukavici u Rychnova . Popis tanců jsme si nechali poslat z Moravského muzea v Brně. Nácvik byl poměrně těžký, hlavně kvůli tzv. „zvedačkám“ , protože v závěru tance mužský zvedá tanečnici šestnáctkrát nad hlavu. Zvednout vlastní partnerku se každý naučil, protože nezáleželo ani tak na síle, ale na souhře tanečního páru. Ale v kole se partnerky střídají a ne každá má pár kilo a tak nácvik se hodně skládal z treninku zvedaček a byl dost namáhavý.
Jinak Moravská beseda je tanečně náročnější ale hudebně hezčí.

Oslava 1. máje v Jablonném
Na veřejnosti předvedl tento tanec (Moravská beseda) při oslavách 1. máje v Jablonném nad Orlicí. Byla strašná zima, dokonce proletoval sníh a tak jsme se museli opatrně rozehřívat zevnitř. Vystoupení památné tím, že Láďovi S. praskly kalhoty a Janě Z. praskla guma u sukně.
  s Moravskou besedou   S Moravskou besedou.   kapička Po práci

Přehlídka amatérských souborů ve Verměřovicích.
Zúčastnil se také přehlídky amatérských tanečních souborů ve Verměřovicích dne 11. května .

Národní dožínky v Brně
Krojovaná skupina mistrováků representovala Východočeský kraj na národních dožínkách v Brně, pořádaných 7. září, jen svoji účastí v průvodu..

Okresní dožínky v Ústí nad Orlicí
O týden později, tedy 14, září nechyběly mistrovické kroje ani na okresních dožínkách v Ústí nad Orlicí.

Svatba Jany Valentové a ing. Jana Zástěry

1976

S určitými obtížemi udržoval svoji tradici kroužek „Česká beseda“ (z kroniky)

5. dubna svatba Karla Filipa v Dobrouči

Národní dožínky v Českých Budějovicích
Mistrovická krojovaná skupina byla letos opět zařazena do representace východočeského kraje na národních dožínkách v Českých Budějovicích dne 5. září 1976 . Tam jsme i spali v dřevěných chatkách a byla nám strašná zima.

Večer družby Ústí nad Orlicí – Poprad.
25. května 1976. Tancovala se Moravská beseda a pásmo lidových tanců jako ukázka práce SPOZ ( Sbor pro občanské záležitosti). SPOZ v Mistrovicích pod vedením Hany Paukové byl v té době hodnocen jako nejlepší v okrese. Jedním z prvků hodnocení bylo i využití folkloru při akcích SPOZ.

1977

Jedině taneční kroužek si udržuje několikaletou tradici a dává prakticky oprávněnost existence Osvětové besedy. letos si členové kroužku rozšířili svůj repertoár o tanec Moravská beseda. Svým amatérským uměním přispěl kroužek k obohacení programů při různých příležitostech – osvětových a politických akcích, zejména mimo obec. (z kroniky)

Výroční schůze ČČK v Mistrovicích
Proběhla v měsíci říjnu.

Oslava měsíce Československo – sovětského přátelství v Jablonném. Konala se v kině v měsíci říjnu.

Domov důchodců Červená Voda

Prosinec Výroční schůze ČČK v Letohradě.

1978

Beseda s důchodci v Mistrovicích.
Proběhla v měsíci březnu.

Družební večer SPOZ v Mistrovicích

Vystoupení na družebním večeru Ústí n/O – Poprad pořádaném SPOZ

u Novotnů v měsíci květnu

Kácení máje v Nekoři

Národní dožínky v Hradci Králové - září

Svatba Jardy Poláčka a Nadi Beránkové září

Svatba Josefa Malého čp. 101 v obřadní síni v v Týništi nad Orlicí (21. říjen 1978)

Svatba Jirky Valentova čp. 3 – říjen

na svatb   na svatbě  Ze svateb

1979

Členové tanečního kroužku:
Jana Zástěrová (3) Jan Zástěra (3)
Inka Svobodová (55) Ladislav Svoboda (55)
Anča Krejčová (153) Ivan Krejčí (153)
Dáša Hubálková (141) Jirka Hubálek (141)
Maruška Faitová (109) Jarda Vychytil Orlice
Marta Dolečková (56) Jiří Doleček (56)
Míla Mikyskova (164) Josef Mikyska (164)
Alena Vacková (35) Josef Žabka Jablonné
Maruška Dolečková (53) Karel Filip (60)
Slávka Petrová Orlice Pavel Faltus Orlice
Jarča Vaníčková Jablonné Miloš Valenta (3)
Jarda Vychytil Orlice
Věkový průměr 26,5 roku
Hudební doprovod připravoval Jarda Matuška (70) společně s Ivo Černohousem a Antonínem Strnadem z Jablonného. Měli jsme tehdy nacvičenou Českou a Moravskou besedu, taneční pásmo U muziky, Českou polku, Kalamajku, a Sousedskou.
Nacvičovali jsme týdně v jídelně JZD Mistrovice. Moravskou besedu jsme se byli učit Lukavici u Rychnova.

Svatba Boženky Vaníčkové z Jablonného.
23. ledna to bylo vystoupení na svatbě Božky Vaníčkové (Krejčové) v Jablonném. Božka byla v dřívějších letech členkou tanečního kroužku. Tancovali jsme ve vestibulu kina v Jablonném. Část se nás zúčastnila večer svatby na Suchém Vrchu.

Baráčnický ples v Chocni
25. února jsme opět měli předtančení na Baráčnickém plese v Chocni v hotelu na náměstí. Vystupovali jsme zde v minulých letech na dožínkách. Tancovaly tři naše kolony a dvě kolony baráčníků z Chocně Českou besedu.
Besedu tancovaly páry:
I. kolona: Anna a Ivan Krejčovi (153), Jarča Vaníčková z Jablonného a Miloš Valenta (3), Marta a Jiří Dolečkovi (56), Míla a Josef Mikyskovi (94)
II. kolona: Maruška Faitová (109) a Jarda Vychytil z Orlice,Dáša Hubálková (141) a Jiří Valenta (3(, Karel Filip (61) a Maruška Dolečková (53), Františka a Ladislav Svobodovi (55), Jana a Karel Balášovi 125)
III. kolona: Slávka Petrová a Pavel Faltus z Orlice, Alena Vacková (35) a Josef Žabka z Jablonného, Jana Zástěrová, Jarča Vaníčková z Jablonného

Oslava MDŽ na Orlici
10. března vystoupení na oslavách MDŽ na Orlici pro JZD Podorlicko v Orlovně. Připravili jsme si na vystoupení Kalamajku a Českou polku Kalamajku tančili:
Krejčovi, Svobodovi, Jana Zástěrová a Jarda Poláček, Maruška Faitová a Jarda Vychytil, Alena Vacková a Pepik Žabka, Maruška Dolečková a Josef Malý (101)
Českou polku tančili: Anna a Ivan Krejčovi (153), Františka a Ladislav Svobodovi (55), Jana Zástěrová (3) a Jarda Poláček (27), Marie Faitová (109)a Jarda Vychytil z Orlice, Marta a Jiří ,Dolečkovi (56), Míla a Josef Mikyskovi (94), Slávka Petrová a Pavel Faltus z Orlice, Josef Malý (101), Karel Filip (61) a Marie Dolečková (53), Alena Vacková (35) a Josef Žabka z Jablonného.
Polku jsme zvorali, pustili jsme špatně hudbu, chybělo prvních osm taktů. Divákům jsme se omluvili a pustili hudbu od začátku znova.Tentokrát se to povedlo k plné spokojenosti a vystoupení se velmi líbilo.

24. března společný nácvik s manželi Novákovými z Červeného Kostelce vedoucích tamějšího tanečního souboru Hadař. Nacvičoval se tanec„Sousedská“ v jídelně JZD. Manželé Novákovi ochotně vyhověli naši žádosti o pomoc při nácviku. doprovázené zpěvy a muzikou.
Nácviku se zúčastnili:Zástěrovi, Svobodovi, Mikyskovi, Dolečkovi. Vychytil a Petrová, Filip a Dolečková, Vacková a Žabka, Valenta.

Okresní konference SPOZ v Chocni.
26. března v pondělí se konala opět v Chocni okresní konference SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) .Tanečníci předvedli pásmo k svatebnímu veselí jako ukázku využití při akcích SPOZ.
Píseň: „Já na vojnu…“
Sólo: „Počkej za rok“ Honza Zástěra
Tanec: „Bažant“
Píseň: „Zahraj mi houdečku…“
Tanec: „Šátečková“
Tančili: Jiří Doleček, Slávka Petrová, Karel Filip, Marie Dolečková, Jiří Fait, Jana Zástěrová, Jaroslav Vychytil, Slávka Petrová.
Hudební doprovod:
1. housle: Ivo Černohous,
2. housle: Antonín Strnad,
Viola: Jarda Matuška,
Basa: Honza Zástěra.

Beseda s důchodci v Mistrovicích
30. března – Beseda s důchodci v Mistrovicích
V první části programu vystoupení nacvičené pro konferenci v Chocni. Tančili všichni členové kroužku.
V druhé části to byla Česká polka a tentokrát dopadla velmi dobře
Tančili: Svobodovi, Krejčovi, Mikyskovi, Zástěrovi, maruška Dolečková a Karel Filip, Maruška Faitová a Jarda Vychytil, Alena Vacková a Pepa Žabka.

Kácení máje v Nekoři
2. června jsme se zúčastnili kácení máje v Nekoři. Program jsme měli zahajovat tancem Česká beseda. Technická porucha v dodávce elektrického proudu způsobila změnu programu a vystoupení se posunulo až na dvacátou hodinu. tehdy byl již akt kácení máje odbyt a návštěvníci rozptýleni jinou zábavou. V nepříznivých povětrnostních podmínkách tancoval kroužek Českou besedu a potom Českou polku.

Zájezd do Banewitz v NDR
15. až 17. června zájezd do NDR do LPG Banewitz ( družební JZD) nedaleko Drážďan společně s hudbou Metronom . Zúčastnilo se 17 tanečníků. Tancovali jsme Českou a Moravskou besedu a pásmo „U muziky“. Vystupovali jsme dvakrát, jednou v pátek večer a podruhé v sobotu. Vystoupení se velmi povedlo a moc se líbilo. Bylo to asi nejúspěšnější a nejatraktivnější vystoupení souboru. Tančili. Svobodovi, Krejčovi, Dolečkovi, Mikyskovi, Vychytil a Faitová,Žabka a Vacková, Filip a Dolečková, Faltus a Petrová,Vaníčková a Zástěrová

Svatba Aleny Vackové a Pepíka Žabky
7. července souborová svatba Aleny Vackové a Pepika Žabky v Jablonném.
Sborový zpěv: „Aků som si frajárečku…“
Sólo Jarda Matuška, Honza Zástěra : „ Počkej za rok..“
Taneční vystoupení: „Chodské kolo“
Tančili a zpívali: Svobodovi, Zástěrovi, Vychytil a Faitová, Filip a Dolečková, Poláček a Petrová.
Hráli. Matuška, Černohous , Strnad.

675 výročí obce ve Verměřovicích
5. srpna oslava 675 výročí obce ve Verměřovicích . Účinkovalo 16 vystupujících a předvedli Českou polku, Chodské kolo a pásmo U muziky.
Tančili a zpívali: Svobodovi, Zástěrovi, Vychytil a Faitová, Krejčovi, Mikyskovi, Filip a Dolečková, Faltus a Petrová. Hráli: Matuška, Černohous a Strnad

Večer družby v Mistrovicích
26. srpna pořádal SČSP Jablonné společně s n.p. Tesla Jablonné Večer družby s účastníky vlaku družby ze SSSR v hostinci U Novotnů . Tančili jsme Českou besedu, Českou polku a pásmo U muziky. Vystupovali Svobodovi, Zástěrovi, Krejčovi, Dolečkovi, Mikyskovi, Vychytil a Faitová. Vystoupení se odbývalo na miniaturním prostoru.

Svatba Pavla a Slávky Faltusových
1. září opět souborová svatba a to Pavel a Slávka Faltusovi se brali v Letohradě. Vystupovali jsme na podloubí zámku.
Sborový zpěv: „Lásko, Bože lásko…“
Sólo Honza Zástěra: „ Počkej za rok…“
Tanec: „Bažant"
Sborový zpěv: „ Nestarej se ženo má…“
Tančili: Krejčovi, Zástěrovi, Svobodovi, Mikyskovi, Fuilip a Dolečková, Valenta Miloš a Faitová. Hráli: Černohous, Strnad

Dožínky v Hradci Králové
8. září účast na dožínkovém průvodu v Hradci Králové. Z tanečního kroužku se zúčastnili: Krejčovi, Svobodovi, Vychytil a Faitová, Filip a Dolečková, Vaníčková, Zástěrová

Svatba Marušky Havlenové
8. října se vdávala bývalá tanečnice Marie Havlenová z čp. 96, Vystoupení na svatbě.

1980

Taneční kroužek uskutečnil během roku pouze tři vystoupení.

Ples Dřevotexu v Lichkově
V lednu otvíral předtančením České besedy a Polky ples Dřevotexu v Lichkově. Tohoto předtančení se zúčastnili manželé Dolečkovi čp. 56, Svobodovi čp. 55, Zástěrovi z Jablonného a Faltusovi z Orlice. Dále děvčata Marie Faitová čp. 109 a Marie Dolečková čp. 53 a mládenci Karel Filip čp. 61 a Jarda Vychytil z Orlice.

Domov důchodců Červená Voda
V červnu navštívil kroužek Domov důchodců na Červené Vodě, kde vystupoval společně s desetičlennou hudbou. Škoda, že existence hudby neměla delší trvání než právě přes toto jediné vystoupení.

Svatba Anny Vyhnálkové a Stanislava Valoucha
Třetí a poslední akcí roku byla taneční gratulace při svatbě Anny Vyhnálkové čp. 156 a Standy Valoucha z Jablonného

Svatba Jaroslava Poláčka a Nadi Beránkové (Masopustové).

1981

Taneční kroužek dospělých vydržel těžit z minulých nácviků po pět měsíců roku 1981. Potom jeho existence úplně skončila. Za necelého půl roku dokázal ještě provést čtyři vystoupení.

Ples chovatelů v Mistrovicích
První vystoupení bylo v únoru na plese chovatelů v Mistrovicích. Kroužek zahajova lplesovou sezonu předtančením.

Svatba Jardy Vychytila z Orlice (11.4.1981)
Druhé dvě vystoupení se konala v dubnu. To byl kroužek poděkovat a rozloučit se se dvěma svými členy; nejprve se ženil Jarda Vychytil z Orlice
Svatba Marie Faitové
a pak se vdávala Marie Faitová (109)

Orlické Podhůří vystoupení na předvolební schůzi.

Osvětová beseda. ( výňatek z kroniky). Jejím přičiněním se ostatně udržel kroužek při životě ještě alespoň do poloviny roku. Posledním vystoupením, ale také trvání kroužku byla účast na předvolební schůzi v Orlickém Podhůří. Zatančili tam Českou a Moravskou besedu Tance,které bývaly pro náš kroužek velmi typické a v dřívějších dobách se s nimi proslavil po celém okolí . Bývaly doby, kdy jméno Mistrovic se dávalo do souvislosti s tancem Česká beseda. Škoda, že tradice trvající několik desítek let tak rychle zanikla.

1982, 1983

Uspořádán zájezd na folklorní festival „U nás na Náchodsku“.

1985

Sjezd rodáků v Mistrovicích
Uspořádání sjezdu rodáků přimělo OB,aby se opět pokusila dát dohromady taneční soubor „Česká beseda“. Začalo se s nácvikem, který nakonec vyvrcholil několika vystoupeními. V první řadě se tady zúčastnil nedělního programu sjezdu rodáků a to společně s tanečníky z Lukavice. Láďa Špačků z Letohradu přetrhl samou horlivostí šňůru od kalhot a dotancoval pak besedu jen s jednou rukou, druhou si musel držet kalhoty aby mu nespadly.

Výročí OEZ Dolní Dobrouč
Potom ještě 8. září v Dolní Dobrouči pro závod OEZ . Domů jsme jeli přes Čermnou, kde jsme se stavili „Na rychtě“. Tam ale bylo málo místa, prakticky jsme vypili pivo na stojačku a tak jsme se nemohli ani posadit a spěchali domů k Novotnom.

Výročí SPO v Letohradě

15. září na oslavách SPO Letohrad na hřišti na škvárovém povrchu. Hrůza!

V té době začali Svobodovi se svými dětmi a jejich vrstevníky nacvičovat Českou besedu a později i Moravskou. . Pro vystoupení na hasičském plese jsme nacvičili i předtančení polky.
  nastupují děti  Nastupují děti

1986

Vystoupení mladých tanečníků na Okresním zemědělském plese v Mistrovicích.
Parta mladých nacvičila Moravskou besedu jako předtančení na zemědělském plese, včetně zvedaček, které dělaly největší potíže při výcviku. Nakonec všechno dobře dopadlo a vystoupení se velice líbilo.

1992

Oslava 100 hasičů
S besedou nám tentokrát vypomohli tanečníci z Lukavice, protože většina našich tanečníků byla zapojena do organizace oslav

1998

Oslava výročí 100 let školy
Na oslavě 100. výročí postavení nové školní budovy v Mistrovicích jsme vystupovali s Českou besedou. Program byl zahájen krátkým vystoupením před školou, kde jsme v podstatě dělali ozdobnou čestnou stráž, pak následoval průvod vesnicí na hřiště a tradiční vystoupení České besedy jako vrcholného čísla programu.
  sto let školy  Sto let školy

2005

Svěcení praporu v Mistrovicích.

Výňatky z Mistrovických zpráv

2006

Benátky u Litomyšle
Přepis z Mistrovických zpráv:
Česká beseda v podání tanečníků z Mistrovic a vystoupení německé dechové hudby ze Stuttgartu byly hlavními body programu slavnosti v Benátkách v sobotu 27. května. Ovšem, jak jistě tušíte, ne těch v Itálii, ale v Benátkách u Litomyšle. Jednalo se o krásnou tradiční jarní slavnost, zvanou vyvádění děvčat k muzice, kterou udržují už po 19 let.
Tato slavnost vypadá takto:
Vsí prochází průvod s hudbou, několik párů koní táhne ozdobené vozy. Zastavují u jednotlivých domů, kde mají svobodná děvčata, hudba zahraje, jeden z mladíků se dovolí rodičů a vyzve dívku k tanci, ostatní tvoří kolem tanečníků kruh. Matka počastuje přítomné koláči a otec pálenkou. Děvčata jsou oblečená v národních krojích. Průvod končí na hřišti, kde čeká občerstvení, lavice k sezení, draží se májka, lidé se baví a hraje k poslechu dechová hudba. Večer pokračuje taneční zábava.
Velký orchestr, asi čtyřicetičlenný, ze Stuttgartu, vede rodák z Benátek, kapelník, učitel hudby a skladatel, žijící již dvacet let v Německu, ale jak říká, stále toužící vracet se do Čech.
Naše vystoupení se opozdilo, protože německá kapela, která předtím vystupovala v Litomyšli, chtěla vidět také tanec Českou besedu, a podle potlesku bylo vidět, že se jim líbil. Potvrdil to i kapelník ve svém projevu, který se pochvalně vyjádřil nejen o vlastním provedení tance, ale hlavně ocenil dodržování našich tradic. Tlumočil nám výzvu jeho druhů z německé kapely, abychom nikdy na své tradice nezapomínali, udržovali je a vážili si jich, protože jsou v dnešním světě základem národního uvědomění a hrdostí.
Jen pro zajímavost, Benátky jsou velikostí obce asi poloviční oproti Mistrovicím, avšak mají tu například dva orchestry, dechový a taneční, hrají zde ochotnické divadlo, pořádají slavnosti, zkrátka snaží se v co největší míře udržet svou vesnickou kulturu. Většinu těchto akcí organizuje Spolek žen. S hlavními představitelkami tohoto spolku a zároveň organizátorkami výše uvedené slavnosti jsme měli tu čest se poznat, viděli jsme jejich nadšení, které je nakažlivé a ocenili jejich snahu o život v obci.
Byla to pro nás příjemně strávená sobota.
Ladislav Svoboda
Tancovaly zde dvě kolony:
Hana a Miroslav Dolečkovi 53, Blanka a Jaroslav Blažkovi 75, Dana a Jaroslav Hrdinovi 210, Hana a Karel Filipovi z Orlice, Iva a Marek Fadrní 84, Šárka a Petr Maříkovi 62, Františka a Ladislav Svobodovi 55, Martina a Milan Balášovi 21.
Z vystoupení je natočeno cedéčko s celým programem slavnosti.
Fotografie tanečníků na voze s místním formanem se stala ústředním motivem plakátů na Setkání České besedy v Mistrovicích v roce 2008

Divadlo v Mistrovicích

Po mnoha letech se v Mistrovicích opět hrálo divadlo.
Jako oplátku za vystoupení souboru České besedy v Benátkách u Litomyšle na jaře, přijel jejich divadelní soubor předvést divadelní pohádku Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda. Hrálo se v sobotu 25.listopadu v 15 hodin na malém sále hostince U Novotnů ve velmi stísněných podmínkách. (Ale tento soubor je na to zvyklý. Jejich podmínky pro práci jsou velmi skromné, vše berou s humorem a na prostředí jsou připraveni).
Každý, kdo toto představení viděl, mi asi potvrdí, že soubor odvedl dobrou práci. Všem zúčastněným se jejich vystoupení s moderní pohádkou líbilo a hlavně děti odcházely spokojené. K úplné spokojenosti chybělo ještě několik lidí, aby byl sál plně naplněn.Děkujeme Vám, milí a veselí přátelé, za pěkné odpoledne. A možná také tiše vzpomínáme, že jsme i u nás před časem divadlo hráli…
Ladislav Svoboda

Vystoupení České besedy v Lichkově
Výňatek z článku „Jak jsme se bavili o posvícení“, uveřejněném v listopadovém vydání novin Nové Králicko, o posvícení slaveném 21. října v Lichkově. „.…Hudba pana Štěrby nás pak provázela do pozdních večerních hodin. Pro zpestření jsme pozvali tanečníky z Mistrovic, kteří nám pod vedením pana Hrdiny zatančili ve dvou kolonách (8 párů) Českou besedu v pěkných krojích. Ta vznikla z popudu Jana Nerudy již v roce 1862 a dosud na mnoha místech žije. Byl to pěkný pohled nejen pro oči, ale i příjemné pohlazení po duši. Díky vám, Mistrováci, za hezký zážitek i za to, že jste mezi nás zavítali a s námi chvíli pobyli….“
Ladislav Svoboda

Česká Beseda
Přepis z Mistrovických zpráv:
Nedalo mi, abych nenapsal pár řádků o naší skupince nadšenců, kteří navázali na tradici tohoto tance. Pod přísným, precizním a přesto zábavným vedením manželů Zástěrových oprašujeme čas od času naše znalosti, neboť „kdo je připraven, není překvapen“.A tak jsme mohli bez větších problémů „vystřihnout“naše vystoupení u příležitosti představení obecního praporu v tělocvičně.
Tím ale naše působení nekončí. Na Posezení s důchodci na Studeném jsme prvně vyrazili „dobývat svět“ - dle ohlasů úspěšně.
Na podzim jsme také byli na naprosto úžasném zájezdu ve Znojmě, kde jsme prošli městským podzemím, navštívili jsme unikátní malovaný sklep v Šatově a prošli nedalekými vinicemi. Krásný den byl zakončen posezením ve sklípku, kde nám „na pěknú notečku“ zahrál pan Zástěra.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat Jardovi Hrdinovi, neboť všechny jmenované aktivity jsou jen a pouze jeho zásluhou. Jarda se o nás prostě stará „jako o vlastní“.
Za „besedníky“ Jaroslav Blažek

2007

Vystoupení na srazu karavanistů v Mohelnici.
Tento mezinárodní sraz karavanistů v Mohelnici každoročně organizuje otec Blanky Blažkové. Jedná se o setkávání karavanistů z celé Střední Evropy v autokempu Mohelnice a naše vystoupení bylo jedním z bodů programu, který však nalezl ohromnou podporu především u anglicky mluvících návštěvníků, kteří nevěřili tomu, že u nás folklorní tradice ještě žije a nedělají ji jen profesionální soubory. I Jarda Blažků mluvil anglicky a dobře si s anglicky mluvícím návštěvníkem notovali. Na vystoupení jsme jeli vlastními auty a odměnou nám byla lahev kořalky, párek a dobrá atmosféra a pocit radosti z povedeného vystoupení.

Bělá pod Pradědem – vystoupení na dožínkách

Co dělá Česká beseda
Přepis z Mistrovických zpráv. Tančí a dobře se baví.
1. září jsme vystupovali spolu s besedníky z Lukavice na Jesenických dožínkách v Bělé pod Pradědem. Dali jsme dohromady 5 kolon. Užili jsme si příjemné dopoledne v prostředí dobrého jídla, obchůdků s rukodělnými výrobky z proutí, dřeva či kůže i se sušenými květinami a kozím sýrem. Někteří si zasoutěžili v dojení „kozy“. Soutěžilo se také ve vaření guláše nad ohýnkem a spoustu možností měly děti. Bylo tu plno oveček i vystavené zemědělské a lesní techniky. Velmi zajímavé bylo pozorování odvětvovacího stroje, který zbaví skácený strom větví rychle a na místě. V bohatém programu vystoupily taneční a pěvecké soubory různých věkových kategorií. Nejvíc nás asi oslovilo, s jakou chutí a zápalem tančí a zpívají i osmdesátiletí dědečkové a jen o něco mladší babičky.
28. září nás pozvali přátelé z Benátek u Litomyšle na společný výlet s prohlídkou zámku v Nových Hradech. Venku pršelo, ale v zámku i v jiných prostorách bylo příjemně. A vztahy se dále utužily. Vyvrcholením sezóny pro většinu členů Besedy byl určitě tradiční 2-denní výlet do moravského sklípku 19.-20. 10. v Novém Šaldorfu u Znojma. Jsme zkrátka dobrá parta, která se umí bavit. Při výborném vínečku jsme zpívali s kytarou dlouho přes půlnoc a nový den přivítali stylově – v 00.00 h jsme pod širým nebem před sklípkem zatančili ovíněnou besedu doprovázenou vlastními rovněž ovíněnými hlasivkami – pro radost svou a údiv několika přihlížejících z okolních sklípků. Tento náš prima výlet zahrnoval i dvě exkurze – do Znovínu Znojmo, a.s., který sídlí v Louckém klášteře, a do velkého a funkčního vodního mlýna ve Slupi. Obě stály za to.
Veselou tečkou (pravděpodobně) za aktivitami spojenými s Českou besedou bylo 24.11. divadlo Královna 3333., které nám do Mistrovic přijeli zahrát spřátelení šikovní Benátčané. Děkujeme, bylo skvělé.
Hana Dolečková

Zpravodaj 5/2007
NAŠE POUŤ a ČESKÁ BESEDA
Přepis z Mistrovických zpráv:
Letošní rok jsme se rozhodli uskutečnit takovým rokem setkávání, vzpomínek a oslav.Tanec Česká beseda se letošní rok tancuje v Čechách již 145 roků. Jistě jste mnozí slyšeli, že chystáme na pouť akci, která má být setkáním amatérských souborů Pardubického kraje.Proč se tato akce koná? Několikrát jsme zkoušeli zjišťovat kdovšechno se tímto tancem zabývá. Na krajském úřadě nám nikdo neřekl kolik souborů existuje,nikdo žádnou evidenci nevede. Proto jsme přes e-mailové adresy oslovili 4.1.2008 všechny starosty měst a obcí našeho kraje, aby se nám ozvali a přijeli na setkání . Výsledkem je, že k nám do Mistrovic přijede 7 souborů.
Odkud k nám hosté přijedou: Kamenec u Poličky, Polička, Bystré, Lukavice, Třebovice, Kostěnice, Jablonné nad Orlicí.
S těmito soubory přijedou i další návštěvy. Jistě se budeme chtít jako obec reprezentovat jen v tom nejlepším světle. Do programu přispěje také naše mateřská školka, účast nám přislíbil i Václav Faltus z Letohradu. Dospělých bude tancovat 16 kolon a 3 kolony dětí. Od nás budou tancovat 4 kolony - z toho jedna pamětnická (po 35 letech), i když manželé Svobodovi s námi tancují dodnes.
Nesmím také zapomenout na důležitého hosta a tím bude nynější hejtman Pardubického kraje pan Ivo Toman, který převzal nad naší akcí záštitu. Výsledkem je dotace z fondu kultury kraje a příspěvek sponzorů, kteří se chtějí na této akci prezentovat. Ani jsme nazačátku organizování netušili, že akce nabere takovýchto rozměrů. Myslím si, že to zvládneme s přispěním dalších složek v obci. Tímto vlastně získáváme peníze na obnovukrojů, které toho již mají dost za sebou. Po takovémhle výčtu informací je nám jasné, že sami tuto akci nezvládneme, jelikožsami se aktivně zúčastňujeme, chci proto předem poděkovat každému kdo přispěje jakýmkoliv způsobem, třeba i úklidem nejen veřejných a obecních prostranství ke zdárné prezentaci naší obce. Budeme jistě hodnoceni a sledováni našimi hosty a tak si přejme, aby si na naší vesnici Mistrovice odnesli vzpomínku jen tu nejhezčí.
Přeji Vám krásné jarní dny J. Hrdina
Nevíme kdy:

Předtančení na zemědělském plese v Králikách. na Střelnici

Hrušová – dožínky Vysokomýtské oblasti. ( průvod po vsi, vystoupení venku na hřišti) oběd v bývalé Sokolovně. (asi 1979)

Česká Třebová - Na Horách (asi 1978 –9) Zemědělské dny.

Ústí nad Orlicí vystoupení při besedě s důchodci , skončilo se u Dolečků 56. (asi 1979) zařizoval Karel Balášů.

Lanškroun – družstevní den (asi 1973)

Letohrad - v kulturáku pro kulturní atašé. Dvě kolony předváděly Českou besedu.

Žamberk – položení základního kamene tělocvičny. Skončili jsme pak U Novotnů, kde jsme přinesli piáno do šenku a Honza Zástěrů na něj hrál a ostatní zpívali a tancovali.
Ale kdy to bylo?

Bystřec - tancovali jsme tam?
Je zřejmé, že lidská paměť není dokonalá a zapomínání je normální. Snad si ještě mnozí z nás vzpomenou i na další vystoupení, nebo příhody, které se při vystoupeních přihodily. Ani datumy a seznamy lidí , či popisy fotografií , nemusí být přesné a proto prosím o připomínky, abychom do budoucnu zachovali tuto neoddělitelnou součást kulturního a společenského života Mistrovic.

  pamětní list  Pamětní list za reprezentaci od župy.

 

kvítek

Připomínky k obsahu: Česká beseda Mistrovice Copyright © 2013       Zhotovil jamaca : jamaca@centrum.cz - technické připomínky.   Partnerský web:  CC Šumperk