Úplně nejstarší historie České besedy v Mistrovicích:

kytička O historii tance Česká beseda v Mistrovicích se nezachovalo příliš mnoho zpráv. Jen staré fotografie z dvacátých let minulého století a vyprávění našich rodičů a prarodičů zachycují tuto tradici. Byl to především agrární dorost, který se této činnosti věnoval za 1. republiky a využil tance pro zpestření slavností, dožínek a dalších zábav . Prvním vystoupením mistrovických tanečníků po druhé světové válce s tancem Česká beseda byla dle slov pamětnice Věry Matuškové č.70 Mírová slavnost pořádaná 28. června 1945 v Žamberku. Besedu zde tancovaly dvě kolony a pro velký zájem vystupovaly dvakrát. Do Žamberka se jelo na dvou žebřinových vozech ozdobených březovými větvičkami a barevnými pentlemi. Kdo se nevešel na vůz, šel pěšky, protože jeli i volejbalisti a návštěvníci slavnosti. Žijící účastníci dodnes na tuto první poválečnou akci rádi vzpomínají. V té době byly pořízeny i první kroje, které pak přešly do majetku ochotníků.
Další velkou akcí byl Okresní den požární ochrany konaný na louce před Štěpánkovými č. 163 v roce 1951, spojený s předáním prvního auta hasičům.
Pak byla několik let odmlka, až koncem šedesátých let došlo k oživení této tradice především pro vystupování na různých, hlavně hasičských slavnostech, a to díky Ladislavu Novotnému č.66, který coby aktivní hasič a o pár let později předseda tehdejšího Místního národního výboru v Mistrovicích tyto taneční akce velmi horlivě organizoval a také naučil tanci celou řadu dalších tanečníků. Největšího rozkvětu dosáhla Česká beseda v obci v sedmdesátých letech minulého století, kdy například na prvním sjezdu rodáků v Mistrovicích v roce 1973 tancovalo 6 kolon. Od té doby se tato tradice udržuje dodnes s větší či menší intenzitou.
V roce 1973 se díky několika ochotným a šikovným ženám z tehdejšího mistrovického Svazu žen, především Zdeně Jiráskové č. 144 a Věře Matuškové č.70 podařilo ušít pro těchto 6 kolon, což obnáší 48 krojů, z toho 24 ženských a 24 mužských, taneční kroje, které slouží dodnes. Výrazným podnětem byly i dožínkové slavnosti pořádané Českým svazem družstevních rolníků v jednotlivých krajích, kde jsme vystupovali v Hradci Králové v roce 1972 a 1973, v Olomouci, v Českých Budějovicích, v Praze a jinde. V podstatě jsme zastupovali jako krojovaná skupina Východočeský kraj i když se někdy ani netančilo, a nebo to bylo vystoupení v podstatě mimo hlavní program. Velkou zásluhu o tuto kulturní činnost měl tehdejší předseda Místního národního výboru v Mistrovicích Ladislav Novotný č. 66. Hlavně díky němu se Česká beseda stala v Mistrovicích tak populární a udržela se po dlouhá léta až do dnešních dnů.
Pod dojmem pěkných úspěchů při tanci Česká beseda vznikl při Osvětové besedě pod Místním národním výborem taneční kroužek, který vedle České besedy nacvičil i Moravskou besedu a pásmo lidových tanců nazvané „U muziky“. Potom i tance jako českou polku, menuet pro předtančení na plese, kalamajku, šátečkovou a další. Kroužek vedli společně Jaroslav Matuška č. 70 ( dobrá duše tanečního kroužku), který nacvičoval především hudbu a Jana Zástěrová, která se věnovala nácviku tanců. Nejaktivnější byla činnost v roce 1979, kdy jsme vystupovali i několikrát do měsíce, např. v Chocni, na Orlici, ve Verměřovicích, v Nekoři na předtančení, v Hradci Králové apod. Vystupovali jsme i v Německu v družební vsi Banowitz u Drážďan. V té době vznikl i v mateřské škole dětský taneční soubor „Sluníčko“, vedený hlavně Janou Balášovou č. 125, který v krojích úspěšně tancoval i části České besedy, vedle dětských tanců. Byl ve své době v okrese velmi populární, protože tak malé děti nikde netancovaly. Mnozí dnešní tanečníci dostali základ pro tanec v tomto souboru. Taneční soubor Sluníčko si naštěstí vedl vlastní kroniku která dokumentuje jeho úspěchy a rodoast z tance. Většina dnešních tanečníků vlastně začínala v tomto kroužku a besedu tancuje dodnes. V polovině osmdesátých let projevila o tyto tance zájem i dospívající mládež, se kterou Ladislav a Františka Svobodovi č.55 nacvičili Českou a Moravskou besedu a českou polku.
V roce 1985 tato mládež tančila Českou besedu na našem druhém sjezdu rodáků v Mistrovicích společně s tanečníky z Lukavice. Potom mladí tanečníci vystupovali na předtančení na místním plese a na Okresním zemědělském plese v Mistrovicích.. Později tito mladí začali tancovat s dospělými tanečníky a dnes úspěšně pokračují v této tradici. A teď již opět tančí i jejich děti.
V dalších letech bylo vystoupení méně, až v roce 1998 se ujal vedení České besedy Jaroslav Hrdina č. 210. V tomto roce se Česká beseda tančila u příležitosti 100. výročí otevření nové školní budovy v Mistrovicích. Tehdy tančilo pět kolon. Došlo opět k oživení zájmu o Českou besedu, přišli noví tanečníci. V roce 2005 jsme opět tančili Českou besedu u příležitosti vysvěcení našeho obecního praporu, kdy tančily tři kolony. V dalších letech byla navázána spolupráce s ochotníky v Benátkách u Litomyšle, kam také Česká beseda každoročně jezdí tančit.
Zdaleka zde nejsou uvedena všechna vystoupení České besedy, kterých se mistrovičtí tanečníci během let zúčastnili. A také snad nelze dost dobře docenit ani význam společenský, který měla tato vystoupení. Všichni účastníci si vždycky užili mnoho zábavy, smíchu a legrace jak při zkouškách, při vystoupeních i potom cestou domů. Lidi se dávali dohromady a dodnes vzpomínají na tyto chvíle. Dá se říci, že není asi mnoho mistrováků, kteří alespoň jednou v životě Českou besedu netancovali.
Potvrdilo se to i na setkání bývalých i současných tanečníků České besedy v hostinci U Novotnů dne 26. ledna 2008. Celkem se sešlo na malém sále 62 bývalých tanečníků a zavzpomínali na svoji účast při různých vystoupeních, potěšili se pohledem na staré fotografie, diapozitivy, DVD a CD z různých tanečních akcí a řekli si, že bude hezké znovu se setkat a zatančit si při připravovaném setkání tanečníků České besedy Východočeského kraje, které připravuje Jaroslav Hrdina č.210 na naši pouť koncem června tohoto roku .
V neděli 1.6.2008 se sešli manželé Lída a Josef Balášovi 21, Marie a Josef Balášovi 128, Filip Karel z Orlice, Anna a František Chejnovští, Marie Hricinová a Ivan Krejčí, Františka a Ladislav Svobodovi 55, Jana a Jan Zástěrovi, aby zavzpomínali a oživili vzpomínky na historii tance v Mistrovicích a položili tak základ k sepsání historie tance České besedy v Mistrovicích.

kvítek

Připomínky k obsahu: Česká beseda Mistrovice Copyright © 2013      Zhotovil jamaca : jamaca@centrum.cz - technické připomínky.   Partnerský web:  CC Šumperk